Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh3/10/2019 4:25

Hội Nhà báo Tuyên Quang: Đồng hành cùng công cuộc đổi mới ở địa phương

ĐNTQ: Hội Nhà báo Tuyên Quang hiện có gần 200 hội viên, chủ yếu đang tác nghiệp tại các cơ quan báo chí trong tỉnh. Năm 2019 đánh dấu 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt nam trong thời kỳ đổi mới”. Chỉ thị 37 đã và đang đi vào thực tiễn hoạt động của Hội Nhà báo địa phương và tạo nên những chuyển biến căn bản, rõ nét.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh tư liệu

Chỉ thị số 37- CT/TW - “bước ngoặt” trong hoạt động của Hội Nhà báo

Ngày 18/3/2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 37- CT/TW “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt nam trong thời kỳ đổi mới”. Trước khi có Chỉ 37, thực tiễn Hội Nhà báo (HNB) các cấp từ Trung ương đến địa phương có nhiều vấn đề bất cập. Vai trò, vị trí của HNB các cấp chưa được các cơ quan chức năng hiểu một cách đúng đắn, thực chất và đầy đủ. Từ nhận thức này dẫn đến hiện trạng “Ba không”: không có trụ sở, không có biên chế và không có kinh phí. Do đó, HNB nhiều địa phương tồn tại trên hình thức, các hoạt động của công tác hội bị lu mờ. Tổ chức Hội không tập hợp cuốn hút được hội viên…

Trong bối cảnh đó, Chỉ thị số 37- CT/TW – đã tạo ra “bước ngoặt” trong hoạt động của Hội. Trong Chỉ thị 37, lần đầu tiên Ban Bí thư khẳng định lại vai trò, vị trí của Hội Nhà báo Việt Nam “là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước”. Đây là cơ sở pháp lý cực kỳ quan trọng để từ đó HNBVN các cấp được tổ chức chặt chẽ. Nhận thức của lãnh đạo cấp ủy và chính quyền đã khắc phục được hiện tượng “đánh đồng” HNBVN với các Hội xã hội - nghề nghiệp hay Hội nghề nghiệp khác.

Cùng với việc khẳng định vị thế của Hội, Chỉ thị số 37 cũng đã Ban Bí thư cũng chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm chủ yếu trong hoạt động của Hội Nhà báo cũng như trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền đối với Hội; đồng thời xác định rõ 6 nhiệm vụ cơ bản cần thực hiện để “tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới:
 
Thứ nhất - Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. Hội cần được tiếp tục đổi mới, kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, chủ động tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về báo chí để góp phần xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng và đội ngũ những người làm báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ hai - Hội Nhà báo các cấp cần thường xuyên tổ chức cho các nhà báo - hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực, chủ động bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho các hội viên, xây dựng đội ngũ những người làm báo Việt Nam ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng.
Tiến hành xây dựng, triển khai thực hiện đề án về Giải báo chí quốc gia, thu hút đông đảo những người làm báo cả nước tham gia nhằm phát hiện, cổ vũ những tài năng báo chí, động viên ý thức lao động sáng tạo của những người làm báo Việt Nam.

Thứ ba - Coi trọng việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo. Xúc tiến việc xây dựng quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam nhằm xây dựng Hội Nhà báo các cấp trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng nhà báo - hội viên.

Thứ tư - Hội Nhà báo Việt Nam và tổ chức Hội các cấp cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhà báo. Xây dựng cơ chế, chính sách và có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, nhất là các đơn vị, cá nhân trực tiếp hoạt động ở những địa bàn có nhiều khó khăn, gian khổ.

Thứ năm - Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Nhà báo Việt Nam theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, với nhiều hình thức thích hợp để góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Hội Nhà báo Việt Nam và của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Thứ sáu - Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản cùng các cơ quan báo chí cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động và có quy định cụ thể tạo điều kiện cần thiết về cán bộ chuyên trách, kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc để Hội Nhà báo các cấp hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.

15 năm - Những kết quả rõ nét

Sau khi có Chỉ thị 37, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai trong toàn Đảng bộ. Sự chuyển biến về nhận thức của các cấp các ngành khá rõ rệt đối với nội dung của Chỉ thị 37 nên đã có nhiều sự quan tâm cụ thể đến HNB, đánh giá đúng vai trò hoạt động của báo chí trước tình hình mới.
 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh với các tác giả đoạt Giải báo chí Tỉnh Tuyên Quang.  Ảnh: Thanh Phúc
 
Bên cạnh công tác thường xuyên như hỗ trợ bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên, Hội còn được UBND tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở cùng Báo Tuyên Quang, bố trí  biên chế, cấp ngân sách cho HNB hoạt động, tổ chức Giải Báo chí hằng năm của tỉnh; tạo điều kiện để Hội xuất bản Đặc san lý luận nghiệp vụ “Người làm báo Tuyên Quang” và xây dựng Trang thông tin điện tử Hội Nhà báo Tuyên Quang…

Trong 15 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh và các Chi hội đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm  là: kiện toàn tổ chức; nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ; đa dạng hóa nội dung, hình thức, chất lượng hoạt động; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên đi đôi với giáo dục, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy chi hội, phân chi hội làm trung tâm hoạt động, hàng năm, Ban Chấp hành Hội xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng quý, từng tháng, từng việc, hướng vào các hoạt động có tính chất nghiệp vụ chuyên môn của nhà báo như: Phát động các cuộc thi báo chí, xét giải báo chí hằng năm, tổ chức các hội thảo nghiệp vụ báo chí, các cuộc giao lưu tọa đàm chuyên đề nghiệp vụ báo chí, tổ chức các hội báo xuân, xét hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao...

Trong những năm qua,  Hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các hội viên (bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập viên báo chí; lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng viết phóng sự báo chí; lớp bồi dưỡng chương trình phát thanh trực tiếp...); tổ chức 15 cuộc hội thảo nghiệp vụ báo chí chuyên đề, 5 cuộc hội thảo nghiệp vụ báo chí và công tác hội. Các chi hội phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức 17 cuộc hội thảo chuyên đề nghiệp vụ; cử nhiều hội viên, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí do TW tổ chức.

Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức nhiều cuộc thi báo chí theo chuyên đề như: Cuộc thi báo chí về Những nhân tố mới và điển hình tiên tiến trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa tỉnh Tuyên Quang; Thi viết về gương công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn , Gương đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu trong sự nghiệp đổi mới, Người Tuyên Quang làm kinh tế giỏi; Giải báo chí Quốc gia hằng năm; Giải thưởng báo chí hằng năm của tỉnh; Giải báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” vv... thu hút đông đảo những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 37- CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước chuyển rõ nét. Vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú hơn, hiệu quả hơn. Những nhiệm vụ trọng tâm Ban Bí thư nêu ra trong Chỉ thị về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới được triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng.

Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động và tích cực tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách đối với báo chí. Chất lượng hội viên và những người làm báo được nâng lên. Hoạt động của các Chi hội đã có những chuyển biến rõ rệt theo hướng đa dạng hóa, tập hợp, đoàn kết đội ngũ nhà báo vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền ở địa phương.

Các hoạt động: tổ chức Giải thưởng báo chí của tỉnh và tham gia các giải thưởng báo chí của Trung ương; hoạt động hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, Hội báo xuân hàng năm là những sân chơi nghiệp vụ bổ ích, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí của tỉnh.

Công tác Hội đã có bước tiến khá dài trong các lĩnh vực hoạt động báo chí nói chung, cũng như trong việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng làm báo cho các hội viên. Hoạt động của Hội bước đầu đã thu hút được sự quan tâm của hội viên, nhất là các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, các giải báo chí.

Có thể khẳng định: Chỉ thị số 37- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) ban hành đã 15 năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị; tiếp tục là đường hướng chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cấp Hội, các hội viên thực hiện để Hội Nhà báo thực sự có vai trò, vị trí trong đời sống xã hội,và có những đóng góp xứng đáng vào công đổi mới và phát triển ở địa phương.
Khánh Ly
 
 

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 1298930 - Đang Online: 289