Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh13/6/2018 16:19

Tỉnh Tuyên Quang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

ĐNTQ: Cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững. Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Nhằm quán triệt thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, tỉnh Tuyên Quang xác định cải cách hành chính là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều tiến bộ, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện cải cách hành chính, các thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa theo hướng công khai, minh bạch, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, Các cở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa 958 thủ tục hành chính, trong đó giảm 580 thủ tục ở cấp sở, ban, ngành của tỉnh và 378 thủ tục tại ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với thời gian được cắt giảm cơ bản đạt trên 30%. Trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, 100% các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ngành, 100% các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố công bố hệ thống quản lý chất lượng theo quy định… Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang năm 2017 đạt 79,89 điểm, tăng 2,61 điểm và giữ nguyên thứ hạng so với chỉ số cải cách hành chính năm 2016, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố, tăng điểm ở 4 tiêu chí, đó là: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (tăng 22 bậc); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước (tăng 48 bậc); Cải cách tài chính công (tăng 12 bậc) và Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (tăng 12 bậc).
 
(Ảnh Báo TQĐT)
 
Bên canh đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang còn bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính kiến tạo, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm, chưa tạo ra những đột phá lớn, một số cơ quan, đơn vị thiếu minh bạch trong việc niêm yết công khai thủ tục hành chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính có nhiều việc còn chậm; việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; tỷ lệ công chức cấp xã đạt chuẩn chưa đạt 100%; số lượng đơn vị hành chính cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO còn ít,... Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sát và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm soát việc thực hiện; kỷ cương, kỷ luật hành chính tại một số cơ quan nhà nước chưa nghiêm; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, nguồn lực dành cho hiện đại hóa hành chính chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, tồn tại thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/5/2018 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành. Chỉ thị cũng yêu cầu các sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính với chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn của từng cán bộ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng sử dụng công nghệ thông tin làm nhiệm vụ tham mưu công tác cải cách hành chính[1].

Với sự quyết liệt trong trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cộng với sự đồng hành thực hiện cải cách hành chính của cả hệ thống chính trị, hy vọng công tác cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang sẽ đạt được nhiều tiến bộ tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

 
Nguyễn Thanh Hiếu
Sở Ngoại vụ

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 571344 - Đang Online: 630