Nav Air Nav Air

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đông nhân dân »

Độ tuổi tham gia bầu cử Theo quy định Điều 4 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 “Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…”. Điều 5 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND “Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử”.

Quy trình bầu cử và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu, số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu.

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu. Trong đó, thành phần đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%) và đại biểu Quốc hội ở các địa phương là 293 đại biểu (58,6%).

Chuẩn bị công tác bầu cử: Khẩn trương, đúng luật Công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai tích cực, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, quy định.

Trang tiếp

Liên kết website
Số lượt truy cập: 2069307 - Đang Online: 1987